หน้าหลัก  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   
   อำนาจหน้าที่ : หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ปัตตานี
 
          หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมั่น โดยการสอบทานการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และให้คำปรึกษา (Consulting Engagement) แก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 
๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) และการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
 
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง หรือมาตรฐานสากล
 
๓. การสอบทาน ประเมินความเหมาะสม และเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
๔. สรุป วิเคราะห์ผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและรายปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบและพิจารณา
 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เช่น งานสารบรรณ งานจัดทำ ควบคุมการเบิกจ่ายและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสวัสดิการ เป็นต้น

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]